Když jsem sláb, jsem silný

26.05.2019

Co dělá křesťana křesťanem? Je to prosté. Křesťan věří v Ježíše. O víře se mnoho píše v celé Bibli a kazatelé při bohoslužbách neustále k víře vybízejí. Věřit v Ježíše ovšem také znamená následovat ho, spojit s ním svůj život, darovat se mu a skrze Něho se darovat bližním. To už se nám jeví složitější a náročnější. I zde však platí jednoduchý princip. Následovat Ježíše není možné bez lásky k Němu. Křesťanská víra nemůže zůstat v hlavě, spokojit se s rozumnými důvody, setrvat v zajetí idejí, kterým hrozí, že se zvrhnou v ideologii. Musí sestoupit z hlavy do srdce, z úrovně myšlenkové do nejhlubšího středu naší existence. Ve víře totiž nejde o přesvědčení, nýbrž o vztah.

Opravdové živé vztahy se budují vzájemnou láskou. Svědectvím o tom, že v Ježíše nejen věříme, ale také a především ho milujeme, je zachovávání jeho slov. Nesmíme ztratit ze zřetele, že Ježíšova slova nejsou pouze naukou, ale životem, jak za nás všecky vyznal apoštol Petr: "Ty máš slova věčného života." Učedníkům Ježíš říká: "Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život." On sám je přece vtěleným Slovem. Zachovávání jeho slov je výrazem niterné touhy po životě, po plně uskutečněném a smysluplném životě založeném na lásce. Vždyť láska je podstatou bytí, základní charakteristikou Boha.

Možná cítíme obavy, že zatím nejsme schopni zařídit naše životy podle všech Ježíšových slov. Takže ho nemilujeme dost? Jsme příliš slabí ve víře i lásce? Snad ano, ale není psáno, že právě tehdy, když jsem sláb, jsem silný? Naše slabosti se mohou proměnit v naši sílu, pokud je přijmeme a nabídneme Kristu. Beztak nemáme nic jiného, co mu nabídnout! 

Ve slabosti, kterou vědomě přijmeme jako součást sebe samých, se můžeme otevřít Kristově lásce, jejímž nositelem je Duch Svatý. Tohoto posilujícího Ducha sesílá Kristus do našich srdcí, aby se v nich jeho slova stala životem. A právě dnes v nás Duch Svatý křísí jiskry Kristových slov, aby se v našich duších rozhořel pravý život: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!"