Boží království nepřichází shůry, ale zevnitř

30.07.2023

V klasickém filmu Evangelium sv. Matouše italského režiséra Pasoliniho se odehrává na první pohled málo dramatická scénka: Ježíš kráčí polní cestou mezi lány obilí, míjí skupinku zemědělců, zdvihne k nim oči a řekne: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské!" Pronese to jakoby mimochodem, a jde dál. Překvapení zemědělci se zastavují a otáčejí za neznámým potulným kazatelem. 

Na základě četných starozákonních proroctví si Židé Ježíšovy doby představovali, že příchodem Božího království se nad celou zemí zjeví Boží moc, nepřátelé vyvoleného národa budou zničeni a Izraeli navrácena sláva, jakou měl za dnů krále Davida. Hora Sión se stane středem světa, k němuž vzhlížejí všichni lidé. 

Království nebeské však do dějin vchází o poznání nenápadněji. Každý, kdo se na cestě životem setká s Ježíšem a otevře se jeho poselství, zakusí ohnivý dotyk Království, pocítí v sobě blízkost Ráje. Znamení přicházejícího Království můžete snadno přehlédnout, neboť Ten, který má k němu klíč, ani nezvolní krok, nevysvětluje, nepřemlouvá. Spěchá, neboť mnozí další potřebují slyšet Dobrou zprávu a Radostnou zvěst. Na vás záleží, jestli se zastavíte, obrátíte a uposlechnete nevtíravý a klidný hlas galilejského poutníka. Ale pozor, máte pouhou chviličku, než jeho slova odvane vítr a zapadnou nevyslyšená podél vašich prašných a kamenitých cest.

Přichází Boží království. Pán se chce ujmout vlády v lidských srdcích. Království nebeské nebude nastoleno shůry, ale zevnitř! V nejvnitřnějším bytí člověka musí dojít k proměně a znovuzrození. Kdekoli se pak sejdou "dva nebo tři" ve jménu Kristově, lidé zasažení slovy věčného života, tam společně vytvářejí posvátný prostor, v němž se Boží království zpřítomňuje sice náznakově a bodově, ale přesto mocně a blahodárně. Růst Božího království v nás a mezi námi je zprvu skrytý, skoro až zaniká v klokotu každodenních všedních starostí. Proto neztrácejme ze zřetele to podstatné: Ježíš, který je dveřmi do Království, je neustále zde mezi námi jako naše Cesta, Pravda a Život!

Nicméně opona tajemství byla jen zlehounka povytažena. Uvidíme věci daleko větší! Jistě, průnik nebe na zemi je na počátku skromný, maličký jako zrnko hořčičné, ale zároveň běží o víc než o vzácný poklad a drahocennou perlu. Věříme přece, že onen prostor, v němž se Boží vláda již uskutečňuje, se navzdory všemu působení sil zla a smrti vytrvale rozšiřuje, až se nakonec zrodí nové nebe a nová země, kde Bůh bude všechno ve všem.