Co si vzít s sebou

09.12.2023

Ježíš vystoupil na horu a posadil se tam. Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil, takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí. I velebily Boha izraelského. (Matouš 15, 29-31)

Co byste si vzali s sebou, kdybyste se vydali do hor? Lidé, kteří toužili setkat se s Ježíšem, sedícím na vrcholku hory, vzali s sebou nemocné. Museli je nepochybně vést za ruku nebo možná i nést či táhnout. Výstup určitě nebyl snadný. Jenže cesta životem není jednoduchá, naopak, je plná zákrut, překážek, nebezpečných a namáhavých úseků. Bez nich bychom si však neuměli vážit okamžiků radosti a důvěrnosti, vzájemné blízkosti a sounáležitosti. Těžkosti na cestě nás mohou naučit vděčnosti a vnímavosti vůči zrnkům dobra a krásy rozesetým na místech, kde by je málokdo hledal. 

V každém z nás je něco nemocného, chromého, zraněného, slepého a hluchého. Neseme si to životem, ačkoli bychom na to nejraději zapomněli. Ježíš neodčaruje z našich životů veškerou tíhu, nezajistí nám štěstí ani úspěchy. Zve nás do své uzdravující přítomnosti. Vše, co je v nás bolavé a nezhojené, můžeme položit k jeho nohám. K tomu potřebujeme jedni druhé, být si oporou na křížové cestě k odvaze přijmout, co je ve mně nejslabší a nejzranitelnější. Neboť co nepřijmu a neučiním vědomě součástí celku své existence, to nemohu odevzdat, obnažit a vystavit paprskům Kristovy lásky, božské energii odpuštění a smíření. 

Evangelium je radostnou zprávou, která mi sděluje, že nemusím hrát žádné role a předstírat před Bohem, před sebou i před lidmi, že nemám pochybnosti, otázky, nevyřešené problémy, vnitřní rozpory a protichůdné touhy. Smím vypadnout z role a prostě být - s vědomím, že Ježíšova uzdravující přítomnost mě objímá právě tady a právě teď. Zdravá spiritualita v nás probouzí nikoli pocit viny či falešnou sebejistotu, nýbrž toto vědomí - přítomný okamžik je okamžikem Krista, bodem zlomu, v němž se zpřítomňuje cesta, pravda a život.