Nahé a odhalené je všechno

05.10.2022

"Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat," píše se v novozákonním listu Židům, o němž současná americká teoložka Mimi Haddad soudí, že jeho autorkou je korintská křesťanka Priscilla, spolupracovnice apoštola Pavla. První, co mě napadlo, když jsem si minulou neděli přečetl úryvek z tohoto listu? Před Bohem se neukryje žádná špatnost, i kdybychom ji vydávali za dobro a maskovali (možná i sami před sebou) skutečné "touhy i myšlenky srdce", řečeno opět jazykem Nového zákona. Smutné zkušenosti z historie dávné i nedávné, ale i pohled na konflikty a krize dnešní doby, dosvědčují na mnoha příkladech, že jménem dobra se páchají kruté zločiny. Jejich viníci jsou přesvědčeni, že sledují "vyšší cíle", čímž ospravedlňují metody, jimiž je prosazují za cenu utrpení druhých i za cenu ztráty vlastního svědomí a lidskosti.

Při opakovaném čtení jsem se začal ptát, jestli výše uvedený biblický výrok nelze pochopit ještě jinak. Před Bohem se budeme zodpovídat nejen ze zla, které jsme prezentovali jako dobro, ale také z dobra, jehož se nám dostalo, my jsme je však nedokázali uvést do života. Bůh nám svěřil poklad, my jsme jej zakopali, pohřbili, nehospodařili s ním, takže nepřinesl požehnání nám ani ostatním... Snad se vyjadřuji poněkud sebemrskačsky. Opravdu mi nejde o to, abychom se "morálně bičovali" za naši neschopnost pracovat s Božími dary, ale spíše abychom ve světle Kristova evangelia přijali osvobozující pravdu, že v Božích očích jsme všichni požehnaní a obdarovaní! Vždyť se často považujeme za zbytečné a bezcenné, jako by už nikomu na nás nezáleželo a naše životy pozbyly veškeré hodnoty. Jak můžeme rozvíjet dobro v nás, jestliže si nejsme vědomi, že jsme ve své podstatě dobří? 

Zde by znalci Bible asi zvedli varovný prst - zapomněl jsi na Kristova slova: "Nikdo není dobrý, jedině Bůh" (Marek 10, 18)? Nebojte, nezapomněl. Ano, jedině Bůh je dobrý. Z čehož vyplývá, že to dobré, co je v nás odhalené před očima živého Boha, není nic jiného, než Boží obraz v nejhlubším jádru naší existence! Bůh v nás vidí "kousek" sebe samého, který do nás vložil. Zasel do hlíny našeho těla semena Logu, životodárné Slovo, jímž je On sám: "En arché én hó Logos. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh" (Jan 1, 1). A to Slovo je nyní s lidmi, neboť se vtělilo a stalo člověkem, jehož oslovujeme jménem Ježíš. Evangelium vybízí ke sdílení onoho svrchovaného dobra, jímž je přítomnost Boha v srdcích tvorů, kteří jsou jeho dětmi. Neboť Bůh ve mně hledá Boha v druhých! Nahá pravda o každém z nás je krásná a prostá: "Bůh ví, že jsem dobrý."

"God knows I'm good." (David Bowie, 1969)