Nikdo nikdy

16.03.2024

V zástupu zavládl zmatek. Někteří jsou nadšení a volají: "Prorok! Mesiáš!" Druzí jim oponují: "Je z Galileje! Odtamtud Mesiáš nepřijde!" Chrámová stráž se vrací ke svým chlebodárcům s prázdnou - Ježíše nezatkli. Velekněží a farizeové se diví: "Proč jste ho nepřivedli?" Strážní - otrlí bachaři ve službách zasloužilých biblických sekerníků a úspěšných obchodníků s Posvátnem - rozechvělí a znejistělí odpovídají: "Nikdo nikdy takto nemluvil!" Co slyšeli od nazaretského rabbiho, že to v nich tnulo do živého? 

"Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra!" Léčivá Boží energie se nabízí každému, kdo se nechá pozvat k jejímu zdroji. Z Ježíše tato energie vyzařuje. Zrcadlí, kým je Bůh. Zrcadlí, kým jsme my - ve svém nejhlubším jádru, ve svém bytostném určení. Dívá se na nás a vidí dovršené, celistvé lidi, jimiž se máme stát. V jeho očích už teď jsme svatí, ponoření do živé vody bezpodmínečné lásky Boží. Všechno záleží na tom, abych se Ježíšovýma očima dovedl na sebe podívat i já, ty, my všichni - a viděli tak i jeden druhého! 

Pak už by nebylo nutné, aby nějaká vnější autorita navlečená do historického kostýmu lidem dávkovala živou vodu po kapkách, za zásluhy, za poslušnost, za příspěvky do kostelní pokladničky. Pak by se i liturgie proměnila v radostnou slavnost - živoucí láska ve mně přijímá živoucí lásku v tobě! Jsme tělo Krista - vtělené Boží lásky! Z oltářů našich srdcí Bohu zasvěcených vyvěrají prameny života, zřídla naděje. Plujeme oceánem důvěry, soucítění, solidarity. 

Nejsme pasivní diváci a konzumenti jakýchsi podivných mystérií, která nám faráři a biskupové objasňují - oni také sdílejí naši společnou žízeň po životě a radují se, že společně budeme pít!

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo." To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok! Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?" A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům, a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?" Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!" (Jan 7, 37-46)

obrázek: https://scripturenotes.com/what-is-living-water-and-how-do-we-get-it