Kde jsi, Adame?

03.06.2018

Biblické texty k nám promlouvají o hledání. Bůh se prochází rajskou zahradou a hledá prvního člověka: "Kde jsi?" Adam se před ním skrývá. Příbuzní hledají Ježíše a chtějí se s ním setkat. Stojí venku, mimo, nenaslouchají Ježíšovým slovům. Očekávají, že přijde za nimi. Ale On zůstává mezi učedníky a nazývá je svými bratry a sestrami, činícími Boží vůli.

Lidé se často ptají, kde byl Bůh, když vypukly války, přišly nemoci, udeřily přírodní katastrofy. Argumentují tím ve prospěch ateismu. Jednou se však Bůh zeptá: "Kde jste byli, když jste mohli pomoci druhému, prokázat mu dobro, přičinit se, aby svět byl o trochu lepším místem i pro ty, kteří měli méně štěstí než vy?"

Pravá otázka nezní, kde je Bůh, ale kde jsi ty, člověče! Skrýváš se před Bohem podobně jako Adam? Nebo chceš, aby ti Bůh plnil tvoje představy, podobně jako Ježíšovi příbuzní chtěli, aby Syn Boží skákal, jak oni pískají? Z Ježíšova učení a života vyplývá jasně, že Bůh proto hledá člověka, aby mu ukázal svou vůli - a na člověku záleží, zdali ji přijme a zařídí podle ní své jednání. Člověk by však raději, kdyby to bylo obráceně - a vnucuje svou vůli Bohu. A když se Bůh nezachová jako zlatá rybka z pohádky a nesplní mu jeho přání, prohlásí ho člověk za neexistujícího a začne si zbožšťovat všecko to, do čeho si promítá své nenaplněné touhy a sny. Taková cesta nevede k dobrému konci.

Přitom na konci záleží nejvíc: Finis coronat opus (konec korunuje dílo). V mnoha věcech jsme začali dobře, ale dobře je nedokončili. Naše životy se tak trochu podobají torzům antických soch - vidíme, že ta socha mohla být doopravdy krásná, ale něco důležitého jí chybí, aby se krása vyjevila v plnosti. Dílo je potřeba dovršit. Než Ježíš zemřel na kříži, zašeptal: "Dokonáno jest!" Jeho pozemský příběh se dovršil obětí lásky. Naplnil se smysl jeho příchodu na svět.

Ve spojení s Ježíšem se mohou dovršit i naše osobní příběhy a otevřít se velkolepému příběhu, který nás přesahuje a rozšiřuje se přímo do kosmických rozměrů. Sebe samé přesáhneme uznáním, že nemůžeme žít jenom z vlastních sil a nestaneme se šťastnými, když budeme stavět na iluzích a ještě je vnucovat svému okolí. Pak přijde další krok - a tím je hledání Boží vůle. Učedníci sedí v kruhu kolem Ježíše a poslouchají ho, protože mu důvěřují a cítí, že jeho slova mají moc proměnit jejich srdce. A co naše srdce? Jsou otevřená? Naslouchají Božím slovům? Důvěřují Ježíšovi a následují ho?

Často se vymlouváme, že nevíme, jaká je Boží vůle. Co se po nás chce? V evangeliu se říká: "Toto je skutek, který žádá Bůh - abyste věřili v toho, koho on poslal." A Bůh nám poslal Ježíše. Při jeho křtu zazněl hlas nebeského Otce: "To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte." Dnes v našem kostele také slavíme křest. Pro dítě je to dar a milost, pro rodiče, kmotry a celou církev však také závazek. Dítě poroste a bude se učit. Co se naučí od nás? Uvidí naši víru a přijme ji za svou? Napomáhejme tomu a hledejme společně Boží vůli v učení a životě Ježíše Krista a předávejme ji dál ve skutcích lásky!