Světlo uvnitř chrámu

03.02.2024

Chrám je příbytkem světla. I když je v něm zhasnuto, světlo je stále přítomno a prozařuje chrámový prostor neviditelnými paprsky. Protože pravé světlo nepochází od svíček ani elektrických lamp, ale od Boha. V 18. žalmu čteme působivé vyznání: "Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot."

Možná i nám připadá, jako by v našich životech někdo zhasl, anebo máme podobný pocit, když sledujeme, co se děje v naší společnosti a ve světě. Ale světlo nikam nezmizelo! Je tady. Temnota je nepohltila. Světlo tiché a svaté božské slávy. Září do našich temnot. Názorně se to ukazuje na Velikonoce, když se při vigilii vnáší rozsvícená svíce do potemnělého kostela se slovy: "Světlo Kristovo!"

Zasvěcujeme božskému světlu tento kostel s vědomím, že ve své podstatě je kostel shromaždištěm Kristova lidu, přičemž každý z nás má od Krista poslání být světlem, odleskem jeho světla v tomto světě. Máme za úkol svítit. Začněme tím, že dnes rozsvítíme tento kostel. Nikoli množstvím svíček či žárovek, ale světlem oslaveného Krista, jehož chrámem jsou lidská srdce jemu zasvěcená, jemu odevzdaná, jemu důvěřující, jeho milující a jeho následující.

Prorok Simeon krásně vyjádřil svou vděčnost Bohu za dar světla: "Mé oči viděly tvou spásu, kterou při připravil přede všemi lidmi - světlo, jež bude zjevením národům." Dnes i naše oči vidí. Právě kvůli dnešnímu dni nás Bůh obdaroval očima - i vnitřním zrakem víry, lásky a naděje. Nechme si osvítit náš vnitřní zrak! Staňme se živými jiskrami v ohni Svatého Ducha - v ohni, ve kterém naše srdce hoří, ale nevyhoří!

Vždyť Kristus, jenž je Světlem světa a Světlem života, má jedno vroucí přání: "Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!" Dnes je den, kdy můžeme splnit přání našeho Pána. Nic nám už nebrání vzplanout a svítit neviditelným božským světlem do bolavých a studených míst, kde je zhasnuto, kde zdánlivě vládne tma. 

I kdyby dohořely svíce, praskly žárovky a nastal zkrat v elektrické síti, světlo Kristovo se neztratí. Svítí uvnitř chrámu - a tím chrámem jsme i my, kteří jsme v tomto kostele utvořili společenství hořících srdcí.

zamyšlení při zasvěcení kostela Krista dobrého Pastýře v Plzni 3. 2. 2024

foto: Hana Jiříková