Zneužívání mrtvých

30.03.2024

Ticho Bílé soboty. Ježíšovo tělo odpočívá v hrobce. Utichnout, umlknout je teď asi to nejlepší, co lze udělat. Jenže za hrobovým tichem se rýsuje vřava, hlučící zástup. Do hlíny se vsakuje "všechna krev prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela" (Matouš 23, 35). Co když mrtví neodpočívají v pokoji - ale volají po spravedlnosti? Všichni zavraždění, utýraní a odsouzení - ti zapomenutí i ti posmrtně oslavovaní. S nimi je Bůh solidární v oběti svého milovaného Syna Ježíše. Spoluprožívá jejich agónii, jejich opuštěnost, jejich bolest. Ztotožňuje se s jejich ranami. Kříž na Golgotě dosvědčuje, že Bohu a jeho věrnému služebníku Ježíšovi není lhostejné lidské utrpení a lidská touha po spravedlivějším světě. 

Ukřižovaný Bůh se postavil na stranu mrtvých, kteří byli zneužiti živými. Krve spravedlivých - bojujících za uskutečnění Božího království na zemi - nemá právo se dovolávat nikdo, kdo svou krev, svou duši a svůj život nechce dát do služeb onoho Království. To není z našeho světa, ale na tento svět se prolamuje skrze otevřená srdce synů a dcer Království, spojených s Kristem - mesiánským Králem - poutem jednoho těla, jedné krve a jednoho Ducha. Památku obětí nemá právo uctívat nikdo, kdo jejich odkaz překrucuje, aby jím zakamufloval mocenské hry svého ega a obhájil si chování, jímž ubližuje ostatním a ničí jim život (nebo jim přímo život bere). 

Příkladů zneužívání mrtvých nalezneme v dějinách bezpočet. Bohužel stále přibývají další. Týden před Velkým pátkem námi otřásly hrůzostrašné zprávy o teroristickém útoku v koncertní hale na předměstí Moskvy. Těla zabitých ještě nevychladla a státní moc už věděla, kdo je za tento odsouzeníhodný čin zodpovědný - sousední země, která už dva roky s mezinárodní pomocí vzdoruje agresivnímu státnímu terorismu ruské okupační armády. Mrtví byli hanebně zneužiti propagandou autoritářského režimu. I tyto oběti do ticha Bílé soboty volají po spravedlnosti a spáse - a také k nim dnes do říše smrti sestupuje nespravedlivě odsouzený a umučený Kristus, jehož odkaz - Nová smlouva zpečetěná jeho krví - byla v historii zneužita nejděsivějším možným způsobem - k obhajobě masového zabíjení Židů, obviněných křesťany z údajné "bohovraždy". 

Všem zneužívaným mrtvým, kteří se nemohou bránit, náš ukřižovaný Pán velice dobře rozumí. Snad opravdu bude nejlepší zmlknout, sklonit hlavu, ohnout kolena a před křížem prosit za odpuštění a obrácení pro nás živé, abychom kvůli sobeckým zájmům nezneužívali to nejsvětější a nejkrásnější poselství, jaké svět kdy poznal - anebo možná ještě nepoznal…?! 

Ježíš sklonil hlavu a vydal svého Ducha. Pravda byla předána dějinám. (Richard Rohr) 

Svatý Bože, stojíme před Tebou v bázni a s chvěním, neboť Tvůj Syn se obětoval za nás, abychom se mohli dotknout pravdy až na samém dnu. Když jeho tělo leželo v tichém hrobě, mlčela celá příroda a její Pán s ní byl propojen nejhlubším poutem. Ukazuj nám cestu do ticha srdce, které je v této chvíli hrobem, abychom mohli nalézt světlo vzkříšení. (Juraj Dovala)

obrázek: František Štorm, z cyklu Endemic Monsters, https://www.blikblik.cz/blikblik-vystava-frantiska-storma