Když jsem smutný, unavený a ustaraný, ptám se, proč tomu tak je? Člověk se pořád honí za výsledky, potřebuje si dokázat, že je úspěšný ve všem, co dělá. Snaží se naplnit očekávání, kterých se drží nejen jeho okolí, ale hlavně on sám. Zaměstnaná mysl mu nedá spát. Ještě tohle. Ještě tamto. Jestli to nezvládáš, jsi k ničemu. Snaž se...

V den Ježíšova vzkříšení se dva z jeho přátel obrátili k Jeruzalému, kde byl zabit, zády (Lukáš 24, 13-35). Jak ale odcházeli, připojil se k nim někdo neznámý. Když s nimi později usedl ke stolu, pochopili, že to je Ježíš. Cizinci nám mohou pomoci rozpoznat Kristovu přítomnost a znovu pochopit, že on zůstává stále s námi. (bratr Matthew z Taizé) ...

Ticho Bílé soboty. Ježíšovo tělo odpočívá v hrobce. Utichnout, umlknout je teď asi to nejlepší, co lze udělat. Jenže za hrobovým tichem se rýsuje vřava, hlučící zástup. Do hlíny se vsakuje "všechna krev prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela" (Matouš 23, 35). Co když mrtví neodpočívají v pokoji - ale volají po spravedlnosti? Všichni...

Do Svatého týdne jsem vstoupil s otázkou, kterou si vyslechli Ježíšovi učedníci, když odvazovali oslátko, na němž pak vjel do svatého města Jeruzaléma mesiánský Král: "Co to děláte?" Učedníci zřejmě vypadali jako zloději, co se chystají krást hospodářské zvířectvo. Dělali něco, co se nemá, co se nesluší, co odporuje normám a zákonům. Museli...

Připomínáme si bitvu u Sudoměře, ke které došlo ve svátek Zvěstování Panny Marie 25. března léta Páně 1420. Předcházela jí kapitulace husitů obležených v Plzni. Dle sjednaných podmínek mohli stoupenci kalicha západočeskou metropoli svobodně opustit. Vydali se směrem na Tábor. Vedle bojeschopných mužů putovaly ženy i děti. Podmínky však nebyly...

Velikonoční svátky vrcholí oslavou vzkříšení. Poselství evangelia nám každoročně nabízí příběh o vítězství života nad smrtí a světla nad temnotou. Proto se musím ptát, proč si ten příběh neosvojujeme, proč se nevidíme jako jeho součást, proč nedovolujeme, aby se stal skutečností právě v nás? Proč je v našem náboženství tolik strachu, pocitů viny a...