Večer svátku Těla a Krve Páně. Svátku božské Moudrosti, která se podle měřítek "zdravého rozumu" zachovala velice nemoudře, riskantně a marnotratně. Oblékla si totiž lidské tělo, spojila se s lidskou krví. Stala se člověkem, omezila se, umenšila, aby ji lidé vůbec byli schopni vnímat. A když už vnímají, mohou se nechat překvapit velkorysostí...

"Ve jménu Otce i Syna i jejich společné radosti." Takto netradičně začala bohoslužba, které jsem se zúčastnil na Svatodušní pondělí. Pomohla mi znovu si uvědomit, jak závratně hluboké je tajemství vnitřního Božího života a jakým darem je skutečnost, že v něm "žijeme, pohybujeme, jsme" (Skutky 17, 28). Bůh si nás nosí ve svém srdci. Společnou...

Svátkem Letnic, jímž se završuje velikonoční doba, se nesou úpěnlivá slova ze 104. žalmu: "Sešli svého Ducha a obnov tvář země!" V knize liturgických zpěvů je tato prosba vyjádřena nepatrně odlišně: "Obnovíš tvář země." Jako by to bylo jisté. Účastník svatodušní bohoslužby se ukonejšen vrací z kostela domů, aby pokračoval ve své dosavadní...

V evangeliu sv. Jana se nedá přehlédnout Ježíšova modlitba, zvaná Velekněžská. Je na ní obzvláště cenné, že poskytuje vhled do Ježíšova srdce. Odhaluje, po čem Ježíš touží, na čem mu záleží, co je pro něho důležité ve chvíli, kdy se již připravuje na svou křížovou cestu. Za co v modlitbě Ježíš prosí?

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. (Jan 15, 9-11)

Podle čeho se pozná Ježíšův učedník? Podle lásky. Jak prosté - a jak těžké! Protože lásku nemáme pod kontrolou. Nevíme, co s námi provede. Láska je nebezpečná. Může nás totiž opravdu změnit!